TSKUK Kata List

Bassai Dai

Bassai Sho

Kanku Dai

Kanku Sho

Gojushiho Sho

Gojushiho Dai

Jion

Jiin

Jitte

Enpi

Gankaku

Nijushiho

Meikyo

Chinte

Sochin

Hangetsu

Unsu

Wankan

Tekki Nidan

Tekki Sandan